Zakonodaja

/ Zakonodaja

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. .

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

Stanovanjski zakon ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoje za načrtovanje stanovanj...

Stvarnopravni zakonik ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja.

Z zakonom o varstvu osebnih podatkov se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi.

Ta zakon določa pravila o prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb z namenom zaščititi končne kupce.

Zakona o evidentiranju nepremičnin (stanovanj in poslovnih prostorov).

Ta zakon ureja postopek za vzpostavitev etažne lastnine s sodno odločbo na predlog pridobitelja ali pridobiteljice.

Ta zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb.

Ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov.